Qigong Practice — exercises shown

Qigong Practice — exercises shown Source: http://www.danzanryu.com/qigong.html

5 users liked this:

Tags: A A A Tai Chi- Qi Gong, ACADEM Medical Qi Gong, Chi-gong et tai chi, martial arts, Message, qigong, Qigong & Taoism, Tai Chi and Qi Gong, Yoga,